Egypt: Dědická práva pro ženy

CARE podporuje ženy v Egyptě při ochraně jejich majetkových a dědických práv a při spravování jejich majetku.

Ženy v Egyptě jsou neúměrně postiženy nedostatkem přístupu k majetku, nedostatkem kontroly nad ním či nedostatkem ochrany dědických práv. To se odráží i ve skutečnosti, že pouze 4 % půdy v Egyptě patří ženám. Ženy jsou značně znevýhodněny, protože patriarchální rodina a dědická struktura egyptské společnosti stanovují, že po svatbě musejí ženy převést svůj majetek na manžela a děti. Ženy jsou zbaveny nejen hospodářských práv, ale i právoplatného podílu na dědictví, a jsou tak vystaveny většímu riziku chudoby a ztráty zdroje obživy v situacích, kdy tradičními hlava domácnosti (manželé, otcové, bratři) více nestojí při ženě, a to buď kvůli nemoci, smrti, ale zejména při rozvodu, opuštění, násilí nebo migraci. 

Cílem projektu je zlepšení přístupu žen k hospodářským právům a zdrojům a zajištění lepších příležitostí k plnohodnotnému využívání jejich práv. Státní a neziskové subjekty občanské společnosti pracují společně v provinciích Assiut a Sohag na tom, aby ženy získali přístup k dědictví a mohli lépe řídit svůj majetek.

Projekt pracuje s 12 000 ženami z venkovských obcí na osvětových projektech, 500 žen se přímo účastní školení o správě finančních prostředků a majetku, 300 žen využívá právní pomoc a 6 organizací občanské společnosti a zprostředkujících organizací pracuje na místě, na regionální ale i celostátní úrovni. 

Cílem projektu je zlepšit životy asi 36 000 žen a jejich rodin.

Trvání projektu : 1.1.2013 – 31.12.2015

Zpátky k přehledu