Tiskové zprávy

12. březen 2008

V čem spočívá činnost CARE?

Dlouhodobá pomoc účinkuje
Práce Care je podložena vizí: Zasadit se o svět naděje, tolerance a sociální spravedlnosti, ve kterém je poražena chudoba a lidé důstojně žijí v míru a jistotě. Tím je dáno pole působnosti: Nasazení v nejchudších oblastech světa, přičemž ve středu pozornosti se nachází důstojnost jednotlivce a lidská práva.

Na začátku 21. století je CARE činná v téměř 70 zemích světa. Přes 45 miliónů lidí těží z ví-ce než 800 rozjetých projektů. A užitek jim tyto projekty budou přinášet i poté, co CARE ze země odejde. „Dlouhodobost“ je totiž heslem, které provází práci CARE.

CARE se nesnaží bojovat pouze s příznaky chudoby, ale především s její příčinnou. V počá-teční fázi  projektu provádí CARE  obsáhlou analýzu situace, na které se podílejí veškeré místní zájmové skupiny. Příjemci projektu, místní autority a všichni, kteří spoluutvářejí soci-ální zázemí, hledají společně řešení. Projekt tak směřují a provádějí  lidé, pro které je nastar-tován a jimž je určen. Výsledkem tak není pouze projekt organizace CARE, ale především „vlastní“ projekt, který místní lidé budou schopni vést samostatně dál, až se CARE stáhne zpět. Pomoc ke svépomoci je klíčem na naší cestě za vizí lepšího světa.

Umění brát se za práva
Dalším z cílů projektů je zprostředkovat lidem vědomí, že mají lidská práva, ale i povinnosti.  CARE jakožto mezinárodní nezávislá organizace vystupuje rovněž jako advokát těch, kteří jsou postiženi bezprávím a často slouží jako „prostředník“ při místních konfliktech. Meziná-rodní zázemí a desetileté zkušenosti staví CARE do pozice velice důvěryhodné instituce, která hraje důležitou úlohu v krizových případech.

Dlouhodobá spolupráce při provádění projektů v různých zemích je pro CARE účinnou výho-dou  zejména při potřebě rychlého zásahu během katastrof: CARE nemusí nejprve budovat struktury na místě pomoci, nýbrž se již může opřít o spolupracovníky v postižených zemích a využít stávajících sítí – jak na mezinárodní tak na místní úrovni. Dlouhodobá práce ulehčuje rychlý zásah v případě krize. I v tomto případě platí: bude-li poskytnuta pomoc, CARE neo-pomíjí ani středně a dlouhodobou perspektivu. Projekty jsou rozloženy ne na měsíce, ale na roky. Tím se perfektně doplňují a propojují obě pole působnosti CARE – rozvojovou spolu-práci a humanitární pomoc.

Pozitivní efekt tohoto propojení se ukázal během tsunami v jihovýchodní Asii v prosinci 2004, stejně jako  během hladomoru v Nigeru v roce 2005. V těchto místech zachránily ženy orga-nizované ve spořitelním spolku CARE nejen své rodiny, ale také životy mnohých z jejich vesnice. Měly rezervy potravin, které mohly prodat za únosné ceny, a peníze, které jim po-mohly nouzovou situaci lépe překonat.

Stálá kontrola kvality:
Vysoké nároky na kvalitu projektové práce, které si CARE sama na sebe klade, zajišťují pře-devším její dlouholeté zkušenosti, ale také zapojení všech postižených do projektu. CARE je garantem, že se s darovanými penězi a prostředky na rozvojovou činnost bude nakládat pro-fesionálně a úsporně. Společně s účastníky projektu vypracovává CARE přímo na místě již během plánování monitorující a evaluační plán. Tím zajišťuje dosažení cíle projektu. Pravi-delnou kontrolu provádí CARE nejen sama interně, ale je vystavena i přísné externí kontrole. Z části je hodnocení provedeno společně více organizacemi, což umožňuje šetřit náklady a zaručuje vyšší úspěch následných projektů.

Hodnocení projektu není jenom součástí standardů CARE, často bývá mnohými poskytova-teli financí předepsáno (např.  EU nebo vládní prostředky na rozvojovou pomoc). Zásadní je, že při průběžné kontrole lze ihned reagovat na na nesprávný vývoj a projekt tomu rychle při-způsobit.

V neposlední řadě je CARE organizací, která usiluje o neustálý rozvoj. Vlastní tým se na me-zinárodní úrovni zabývá výsledky hodnocení jednotlivých projektů a vypracovává odpovědi na cíleně kladené otázky – jako třeba rovnoprávné zacházení se ženami. Tyto odpovědi jsou poskytnuty všem členům CARE během mezinárodních setkáních a zaručují, že důležité po-znatky a zkušenosti z jednotlivých projektů jsou následně zohledněny při dalším postupu a práci CARE po celém světě a vyšlapávají tak cestičku k sociálně spravedlivému světu.

www.care.cz

12. březen 2008

CARE PROJEKTY Z ČECH

Finančním příspěvkem budou moci Češi prostřednictvím CARE podporovat sirotky ve Rwandě a děti ve Východním Timoru. Čeští přispěvatelé si mohou být jisti, že jejich peníze jsou cíleně vynaloženy a která konkrétní pomoc za ně bude moci být poskytnuta.