03. květen 2018

Navrhovaná reforma finančních nástrojů vnější spolupráce v novém rozpočtu EU podkopává jejich efektivnost

Evropská komise dnes představila svůj návrh budoucího rozpočtu EU pro období 2021-2027, tzv. Víceletý finanční rámec (Multi-annual Financial Framework, MFF). Jeho součástí jsou i prostředky určené pro realizaci vnější politiky EU, tzv. Vnější nástroje, kam spadá mimo jiné rozvojová spolupráce a humanitární pomoc EU. Je pozitivní, že Komise navrhuje posílení této části rozpočtu oproti MFF 2014-2020. Součástí návrhu však je i zásadní změna struktury velké části vnějších nástrojů a sloučení existujících dvanácti nástrojů, včetně nástroje zaměřeného na rozvojovou spolupráci, do jednoho „mega“ balíčku, tzv. Jednotného vnějšího nástroje. To by z pohledu organizací občanské společnosti působících v rozvojové spolupráci nebylo šťastné řešení. Hrozí zde totiž oslabení efektivnosti rozvojové spolupráce EU, a to v době, která si naopak žádá její posílení, a to jak po stránce objemu prostředků, tak účinného nastavení.

Organizace sdružené ve FoRS – Českém fóru pro rozvojovou spolupráci podporují stanovisko Evropské konfederace rozvojových a humanitárních nevládních neziskových organizací (NNO) CONCORD, jež sdružuje na 2600 organizací, a žádají, aby se Česká republika připojila k zemím, které budou k návrhu EK kritické a budou v rámci dalších jednání o rozpočtu EU prosazovat efektivnější vnější nástroje pro to, aby EU mohla dostát svým ambicím v mezinárodním prostředí a nadále být mezi leadery na poli udržitelného rozvoje, podpory lidských práv a lidské důstojnosti, a to i prostřednictvím svého aktivního příspěvku k odstraňování chudoby ve světě.

Zjednodušení současné architektury vnějších nástrojů může zlepšit koherenci a komplementaritu mezi nástroji a především předejít duplicitě nástrojů. Toho však nebude dosaženo jednoduchým sloučením existujících nástrojů, které, jak potvrdila i střednědobá revize stávajícího Víceletého finančního rámce, jsou momentálně dobře nastaveny pro implementaci aktivit ve velmi rozdílných oblastech („fit for purpose“).

Ředitel FoRS Pavel Přibyl k myšlence sloučit dvanáct velmi různých nástrojů vnějších vztahů EU říká: „Současný návrh Evropské komise nezohledňuje doporučení střednědobé revize současného víceletého finančního rámce EU, které potvrdilo, že stávající nástroje vnější politiky EU obecně splňují svůj účel. Namísto toho, aby Komise hledala způsob jak zlepšit soulad a doplňování se jednotlivých nástrojů navzájem a zároveň zachovala jejich diverzitu, přichází s návrhem na krajně zjednodušující a krátkozraké řešení.“ 

Ředitel organizace Světlo pro svět – Light for the World a předseda Správní rady FoRS Richard Schinko k tomu doplňuje: „Vytvoření rozsáhlého jednotného vnějšího nástroje by přineslo příliš vysoké riziko oslabení odpovědnosti i transparentního dohledu nad jeho využíváním jak ze strany Evropského parlamentu, tak ze strany členských států. Reportování v rámci jednoho nástroje a jeho hlavních cílů také zvyšuje riziko upozadění jednotlivých dílčích cílů, mj. v rámci konkurujících si priorit. Hrozí tak, že jednotlivé cíle, jako jsou lidská práva, budování míru či snižování nerovností, budou systematicky opomíjeny.“

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci – je platformou českých nevládních neziskových organizací a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Sdružuje na 40 nestátních neziskových organizací, mezinárodních organizací, univerzit a dalších institucí. CARE ČR je členem FoRS.

Zpátky k přehledu